KETENPARTNERS


Investeren in kennen en gekend worden

Het treinverkeer ligt stil, de start- en landingsbanen van Schiphol zijn tijdelijk gesloten en vanuit het hele land komen meldingen van omgewaaide vrachtwagens en ontwortelde bomen. Code rood is nog van kracht, maar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft net zijn waarschuwing aan alle inwoners om binnen te blijven ingetrokken. Daarnaast is er al weken een griepepidemie gaande. En zo zijn nog heel wat meer scenario's denkbaar waarbij Jeroen Slieker en zijn collega´s van de GHOR in actie moeten komen.


Maar dan praten we al over de 'warme fase'. Wat daaraan voorafgaat is minstens zo belangrijk, zegt Jeroen. Het is de verantwoordelijkheid van de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening. De betrokken zorgorganisaties dienen dan als samenhangende zorgketen op te trekken, zodat de continuïteit van zorg onder alle omstandigheden is gewaarborgd. Maar willen al die zorgpartners tijdens een klein- of grootschalig incident goed met elkaar kunnen samenwerken, dan vereist dat voorbereiding. “Investeren in kennen en gekend worden”, noemt Jeroen dat.

Jeroen werkt sinds april 2018 bij de GHOR. Hiervoor werkte hij zeven jaar voor Huisartsenpost West-Friesland en daarvoor bij verschillende ouderenzorginstellingen. Van origine is Jeroen echter psycholoog en studeerde hij organisatiewetenschappen. Inmiddels houdt hij zich als Expert GHOR, samen met Mike van der Horst en Maaike Groot, vooral met 'de regierol' bezig. “Al zeg ik zelf liever dat wij de verbinder zijn van de witte kolom."

Koude fase

Concreet betekent dit dat zij de zorgpartners in de 'koude fase' – wanneer er dus geen sprake is van incidenten, calamiteiten of rampen – ondersteunen en met elkaar verbinden. “Het werkt nu eenmaal makkelijker als je elkaar kent. Daarom hebben we twee tot drie keer per jaar accountgesprekken, waarbij we checken of de werkafspraken helder zijn. We organiseren themadagen en natuurlijk zijn er geregeld oefenmomenten om te zien of de afspraken werken in de praktijk. Kennisdeling behoort ook tot ons takenpakket, en we stellen dan ook graag bijvoorbeeld onze scenariokaarten beschikbaar. Uiteraard kunnen zorgpartners altijd onze hulp inroepen bij het uitwerken of checken van hun eigen calamiteitenplannen.”

“Zien wij dat de continuïteit van zorg ergens in het gedrang dreigt te komen dan roepen we de partijen bijeen.”

Griepepidemie

De weken durende griepepidemie vereiste ook de volle aandacht van Jeroen en zijn team. “De zorgpartners hielden in het landelijk crisismanagementsysteem (LCMS) de stand van zaken bij”, vertelt hij. “Zagen wij dat de continuïteit van zorg ergens in het gedrang dreigde te komen - door enerzijds een grote toeloop van patiënten en anderzijds een tekort aan handen aan het bed door de griep – dan riepen we de partijen bijeen. We brachten de knelpunten in beeld en droegen oplossingsmogelijkheden aan. Daarbij is ook de GGD betrokken die de landelijke richtlijnen inzake de griep ontving van het RIVM.”

Care zorgpartners

Tot de witte kolom behoren niet alleen acute zorgpartners zoals ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancezorg, Slachtofferhulp en het Rode Kruis. De GHOR onderhoudt op dezelfde manier contacten met de care zorgpartners, zoals verpleeg- en verzorgingsinstellingen, gehandicaptenzorg, GGZ en thuiszorg. Jeroen: “Onze regio telt zo'n driehonderd van dergelijke zorginstellingen. Die kunnen we onmogelijk allemaal afzonderlijk benaderen, maar we werken samen met de vijftien grote koepelorganisaties via een vast aanspreekpunt voor de calamiteitenaanpak. Is bijvoorbeeld het water eraf, dan bel ik hen met de vraag: hoe lang redden jullie het zonder water? Dan weten wij wanneer op welke locaties hulp moet worden verleend."

“Uiteindelijk doen we het voor de patiënt, ofwel de inwoners van onze regio.”

Thuiszorg

Voor het komend jaar staat de thuiszorg hoog op de prioriteitenlijst van de GHOR. In ons land stimuleren we de zelfredzaamheid van de burgers, en dat is een goede zaak, vindt Jeroen. “Maar het betekent dat een toenemend aantal mensen thuiszorg ontvangt, veelal van zzp'ers. Dat is moeilijk in kaart te brengen, en in geval van een calamiteit kan dat voor ons tot complexe situaties leiden. We beraden ons op de vraag hoe ook deze mensen in noodsituaties de juiste hulp kunnen krijgen.”

Evalueren

Heeft zich een incident voorgedaan, dan bespreekt Jeroen dit altijd met de betrokken zorgpartners na. “Ik wil natuurlijk horen hoe het is gegaan”, zegt hij. “Collega´s Steffie de Nooij en Wendy van Duin van Onderzoek en analyse evalueren voor ons alle incidenten en rapporteren de uitkomsten. We bekijken de aandachtspunten en koppelen deze terug naar alle partijen, zodat we er allemaal van kunnen leren. Uiteindelijk doen we het voor de patiënt, ofwel de inwoners van onze regio.”