KETENVERBINDING


Investeren in kennen en gekend worden

Het treinverkeer ligt stil en de start- en landingsbanen van Schiphol zijn tijdelijk gesloten. Vanuit het hele land komen meldingen van omgewaaide vrachtwagens en ontwortelde bomen. Code rood is nog van kracht, maar Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft net haar waarschuwing aan alle inwoners om binnen te blijven ingetrokken. Daarnaast is er is al weken een griepepidemie gaande. En zo zijn er talloze scenario's denkbaar waarbij de GHOR in actie moeten komen.

Het is de verantwoordelijkheid van de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening. De betrokken zorgorganisaties dienen dan als samenhangende zorgketens op te trekken, zodat de continuïteit van zorg onder alle omstandigheden is gewaarborgd. Om tijdens een klein- of grootschalig incident goed met elkaar te kunnen samenwerken, is nauwkeurige voorbereiding een vereiste. Dit betekent investeren in kennen en gekend worden.

Koude fase

Als verbinder tussen de zorgpartners in de ‘koude fase’ – wanneer er dus geen sprake is van incidenten, calamiteiten of rampen – zorgt de GHOR voor ondersteuning en verbinding. Daarom hebben we één keer per jaar een accountgesprek met de care zorg partners en regelmatig overleg met onze acute partners, waarbij we kijken of de werkafspraken helder zijn.

We organiseren themadagen en zijn er geregeld oefenmomenten om te zien of de afspraken werken in de praktijk. Kennisdeling behoort ook tot het takenpakket. We stellen dan ook bijvoorbeeld graag onze scenariokaarten beschikbaar. Uiteraard kunnen zorgpartners altijd onze hulp inroepen bij het uitwerken of bekijken van hun eigen calamiteitenplannen.

Uiteraard kunnen zorgpartners altijd onze hulp inroepen bij het uitwerken of bekijken van hun eigen calamiteitenplannen.

Care zorgpartners

Tot de witte kolom behoren niet alleen acute zorgpartners zoals ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancezorg, Slachtofferhulp en het Rode Kruis. De GHOR onderhoudt op dezelfde manier contacten met de care zorgpartners, zoals verpleeg- en verzorgingsinstellingen, gehandicaptenzorg, GGZ en thuiszorg. Onze regio telt zo'n driehonderd van dergelijke care zorginstellingen. Die kunnen we onmogelijk allemaal afzonderlijk benaderen, maar we werken samen met de vijftien grote koepelorganisaties via een vast aanspreekpunt voor de calamiteitenaanpak.

Griepepidemie

Wij hebben met onze acute zorgpartners en een aantal care zorgpartners afgesproken dat zij tijdens het griepseizoen de stand van zaken bijhouden in het landelijk crisismanagementsysteem (LCMS). Wanneer wij signaleren dat de continuïteit van zorg ergens in het gedrang dreigt te komen - door enerzijds een grote toeloop van patiënten en anderzijds een tekort aan handen aan het bed door de griep – roepen we de partijen bijeen. We brengen vervolgens de knelpunten in kaart en dragen oplossingsmogelijkheden aan. Daarbij is ook de GGD betrokken die de landelijke richtlijnen inzake de griep ontvangt van het RIVM.

Expert

Ketenverbinding

Kenneth van Oossanen

Senior specialist

Jessica van Wonderen-Glas

Medewerker ambulancezorg

Steffie Beesems

Expert ambulancezorg/GHOR

Ellen Swart

Senior specialist

Lisan Heddes-Hoorn

Medewerker ambulancezorg