EVALUEREN EN VERBETEREN


'Wij brengen de buitenwereld naar binnen'

De meeste collega's van de GHOR zijn bezig met de toekomende tijd: de voorbereiding op en het zo mogelijk voorkómen van rampen en incidenten. Team Evalueren & Verbeteren kijkt vooral terug door calamiteiten die hebben plaatsgevonden te onderzoeken en analyseren. Met als doel ervan leren om nog beter voorbereid te zijn op wat zich zomaar kan aandienen.

Anders evalueren

De officieren van dienst geneeskundig (OvDG-en) en andere functionarissen van de crisisorganisatie beschrijven de gang van zaken na een inzet en noteren waar ze tegenaan zijn gelopen. Een OvDG maakt iets mee, en het team Evalueren en Verbeteren zorgt ervoor dat de leerpunten terechtkomen bij de overige acht OvDG's. Belangrijk is om de functionarissen te stimuleren om dieper in te gaan op hetgeen zij hebben gedaan tijdens een calamiteit en wat zij ervan hebben geleerd. En wat zij aan hun collega kunnen meegeven in geval zij in een soortgelijke situatie terechtkomen.

Sinds 2019 maakt het team Evalueren & Verbeteren ‘De Rugzak’. Deze bevat de samenvattingen van de inzetverslagen met de leerpunten en wordt eenmaal per maand rond gestuurd. De leerpunten worden op die manier optimaal gecommuniceerd en met elkaar gedeeld.

Daarnaast wordt het team Evalueren & Verbeteren betrokken bij het maken van agenda’s voor intervisies, jaarplannen, (vakbekwaamheids)trainingen en planvormingssessies om datgene wat ons echt opvalt bij de crisisfunctionarissen onder de aandacht te brengen.

Regierol

Team Evalueren & Verbeteren vervult ook een deel van de 'regierol' van de GHOR. Stel dat de OvDG vindt dat hij niet optimaal is geholpen door een andere hulpdienst dan inventariseert het team wat er mis is gegaan. Zij gaat vervolgens om tafel met de benodigde partijen om gezamenlijk het proces te verbeteren. Als er bijvoorbeeld een calamiteit is geweest bij een verzorgingshuis, dan horen wij graag van alle externe partijen hoe zij de hulp hebben ervaren.

De GHOR heeft bij alle partners van de witte kolom een contactpersoon die het team Evalueren & Verbeteren laagdrempelig kan bellen. Dit bevordert de samenwerking binnen de keten.

Leren van ervaringen

Daarnaast probeert de GHOR niet alleen te leren van gebeurtenissen in de eigen regio, maar ook van die elders in het land en zelfs daarbuiten. Zo vraagt het team Evalueren & Verbeteren evaluatierapporten op van incidenten uit andere regio’s. Het team probeert de leerpunten te vertalen naar onze regio en voor onze crisisfunctionarissen. Niet elke ramp, niet elke calamiteit is hetzelfde. Toch kunnen we veel leren van de ervaringen van collega's. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van de grote stroomstoring in Amsterdam? En wat van de wateroverlast in VUmc? En wat waren de ervaringen tijdens de steekpartij in de tram in Utrecht?

Experts

Evalueren en verbeteren

Ellen Swart

Senior specialist

Wendy Haverkort

Senior specialist

Maaike Groot

Medewerker GHOR